logotyp

Představení třídy

 • Ve třídě pracují p. učitelky Konrádová Alena, Gabrielová Jana 
 • Třídu s  názvem ŽABIČKY navštěvuje v letošním  šk.roce - 2021/2022  23 dětí ve věku 4-7 let, z toho 15 chlapců a 8 děvčat.
 • Ve třídě je 16 dětí předškolního věku  ( z toho 4 děti mají  odloženou školní docházku) a 7 dětí je mladších .
 • Do kolektivu je zařazeno 1 dítě se speciálními vzdělávacími potřebami s podpůrným opatřením 3. stupně  a není  zde dítě cizí národnosti ani dítě mluvící cizím jazykem.
 • Mezi docházející děti patří i dojíždějící:  3 děti ze Žíšova . 
 • Přehled o dětech poskytuje učitelkám osobní dotazník, který vyplnili rodiče ( Př.: Jakým jménem doma dítě oslovují, co má rádo, jak je samostatné) .Aktuální informace pak konzultují s rodiči a p. učitelkami 1.třídy (Koťátka), kam loni děti docházely. Každé dítě má založeno své vlastní portfolio.
 • Pokud dítě odmítne spolupráci při nějaké  činnosti, není k této činnosti nuceno.
 • U dětí posilujeme sebedůvěru, snažíme se zabránit agresivnímu chování vůči druhým dětěm.
 • Problémy, které se vyskytnou, řeší p. učitelky individuálním způsobem a také přistupují ke každému dítěti jako k samostatné osobnosti. Pro děti s odkladem školní docházky jsou vypracovány  plány pedagogické podpory na základě vyjádření z PPP;  dítě se speciálními vzdělávacími potřebami má vypracován IVP.
 • ve třídě je dodržován režim dne , který je přizpůsoben potřebám dětí, takže i dětem předškolního věku je umožněno po obědě odpočívat, děti mají k dispozici erární podložky ,  deky  z MŠ a polštářky z domova, vše je uloženo z hygienických důvodů v policích, kde má každé dítě svoji přihrádku. 

Zaměření třídy - dosažení školní zralosti: 

Dovednosti a návyky důležité pro školu dítě nezíská jen tím, že dosáhne věku šesti let. Každé dítě se totiž vyvíjí vlastním tempem, je ovlivňováno celou řadou faktorů, např.: rodinným zázemím, výchovou v rodině, pobytem v mateřské škole. Proto neexistuje pro děti jediné správné měřítko k posouzení zralosti a tím i k zahájení školní docházky, protože co platí pro jednoho, nemusí nutně platit u druhého, neboť každý člověk, tedy i dítě nejedinečnou a neopakovatelnou osobností.

Oblasti zaměření:


1. Řeč:

Důraz je kladen a správnou výslovnost a věku přiměřenou rozvinutou slovní zásobu.

2. Pozornost a pracovní návyky:

Dítě by v tomto věku mělo vydržet pracovat a plně se soustředit na práci deset až patnáct minut. Pracovat by mělo samostatně a zadaný úkol dokončit.

3. Rozumové předpoklady:

Dítě by přiměřeně ke svému věku, schopnostem a dovednostem mělo zvládnout vyjmenovat věci běžné potřeby, pojmenovat zvířata, rozlišit barvy, určit geometrické tvary, vyjmenovat správně dny v týdnu. Dále by mělo mít pojem o čase- rozlišit den-noc, pojmenovat jednotlivé části dne, dokázat správně určit co se stalo dnes, včera, co bude zítra, za týden, za měsíc; znát čtvero ročních období.

4. Orientace v prostoru :

Upevnění pojmů nahoře-dole; vpravo-vlevo; daleko-blízko; pod, nad, před, za, mezi. Při výuce je možné užít jako mnemotechnickou pomůcku i vlastní tělo.

5. V matematických představách:

 

 • Umět přiměřeně věku posoudit množství a velikost, orientovat se v počítání do 6 ( odpočítávat předměty, určovat pořadí).
 • Je schopno hrát kolektivní společenské hry-Domino s puntíky, člověče, nezlob se.
 • Chápe protiklady (maly-velký), nerovnosti (vyšší-kratší), stupňuje (nízký, nižší, nejnižší).
 • Zrakem zvládne nalézt odlišnosti v obrázcích, pozná stejné (hra Pexeso).
 • Je úměrně věku schopno sluchové analýzy ( rozloží slovo na slabiky, rozezná první a poslední hlásku ve slově, vyhledá a tvoří rým, zapamatuje si slyšenou řadu slov).
 • Hmatem rozpozná předměty podle jejich tvaru a dokáže je i roztřídit.

 

6. Emoční zralost

Dítě je v tomto věku schopno se bez výraznějších obtíží odloučit na dobu určitou od rodičů, pracovat samostatně bez jejich přítomnosti, bez výrazných obtíží se zapojit do kolektivu svých vrstevníků a navazovat s nimi komunikaci. Dokáže se vyrovnat se změnami, přiměřeně reagovat na nové prostředí, akceptovat požadavky, které jsou na něj kladeny, umí si říci o pomoc. Je schopné se chovat vstřícně a kamarádsky k ostatním dětem ( umí se s nimi rozdělit, pomoci jim). V kolektivu je aktivní, dokáže přiměřeně svému věku řešit vzniklé konfliktní situace, je trpělivé a dokáže se prosadit, aniž by poškodilo ostatní členy kolektivu.

7. Oblast sebeobsluhy

 

 • Zvládá základy osobní hygieny, umí se samo obléknout, držet správně příbor, přiměřeně věku zvládá pravidla správného stolování, umí po sobě uklidit.
 • V této oblasti hraje velkou roli rodinná výchova a to k čemu je v ní dítě vedeno.

 

Dobře vedené dítě je na nástup do školy připraveno, jeho schopnosti odpovídají základním předpokladům školní zralosti dítěte. Škola se pak pro takovéto dítě stává především zdrojem nových informací, radosti z poznání, místem k navazování nových přátelství a možností jeho dalšího rozvoje.

 

 

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign