logotyp

PROJEKTY A DOPLŇKOVÉ PROGRAMY

1. Strom poznání

1. Strom poznání

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblast je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí… ; seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu ; vytvářet elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách ; rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách ; rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám ; vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společnosti, planetou Zemí.

,,Má-li být zdravý a pevný celý strom, musí mít zdravé a pevné kořeny“

2. Hravě žij zdravě

2. Hravě žij zdravě

,,Zdraví pochází jen ze zdravého způsobu života“ T. C. Fry

Je vědecky dokázáno, že co jíme od dětství, ovlivňuje naše zdraví a kondici. Způsob stravování a stravovací návyky, které se naučíme v útlém věku coby děti, nás provází po celý život a utváří náš životní styl. Výživa v mateřské škole je proto přizpůsobena k utváření zdravých stravovacích návyků. Děti mají stravu vyváženou, dostatečný pitný režim. O tom, jak se dítě stravuje, p. učitelky rodiče pravidelně rodiče informují. Vždy se snaží správnou motivací vést ke konzumaci veškerého zdravého jídla a pití.

3. Čteme dětem

3. Čteme dětem

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.“ (Bernard Bolzano)

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření pozitivního vztahu dětí ke knize a celkově k četbě. Četba provází člověka po celý jeho život. Děti se musí ještě před naučením samotného čtení, naučit četbě porozumět. Pokud čte knihu pouze paní učitelka, děti to berou jako samozřejmost a nevěnují četbě přílišnou pozornost. Když se do předčítání zapojí i rodiče či prarodiče, děti dostanou větší chuť se věnovat knihám. Vznikne tak možnost vytvořit nejen vztah ke knize, ale také možnost posílení vztahů mezi generacemi. Děti dostanou možnost představit ostatním své blízké a také se setkají s různými zajímavými osobnostmi.

4. Každý z nás je jiný

4. Každý z nás je jiný

,,Rozhlédni se tu a tam, uvidíš, že nejsi sám, všude je tvůj velký svět, pojď si o něm vyprávět.My jsme všichni kamarádia máme se všichni rádi“.

 

Mír na světě začíná v našich dětech"

Hlavním cílem je dát dětem základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě - v kulturní a multikulturní společnosti. Poskytnout dětem možnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot - to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte. Multikulturní výchova v mateřské škole představuje "mnohokulturní" výchovu, která akceptuje kultury všech národností dětí. Je velice důležité začínat s multikulturní výchovou již v předškolním věku, protože předškolní děti nemají předsudky. Vhodnou motivací, kladnými příklady, vytvářením přátelských a kamarádských vztahů mezi dětmi, dochází k vytváření základů kladných postojů na celý život.

5. Bezpečně do školky

5. Bezpečně do školky

,,Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou, na chodníku klidně stát, do silnice nevbíhat“

 

Projekt je zaměřen na výchovu dětí předškolního věku k bezpečnosti v silničním provozu. Cílem dopravní výchovy pro děti předškolního věku je získání specifických dovedností jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně k věku dětí. Při dopravní výchově, bychom měli zjistit s jakými dovednostmi, znalostmi a návyky přicházejí děti z rodinného prostředí.

6.Povídánky

6.Povídánky

Tento logopedický program prevence vychází z RVP v oblasti komunikativních kompetencí:

V tomto programu se nejedná o logopedii v pravém slova smyslu, ale o podporu v jazykových rovinách, které pomáhají dětem v celkovém vývoji. V rovině foneticko – fonologické se bude učitelka zaměřovat na zvukovou stránku řeči. V lexikálně – sémantické rovině bude u dětí rozvíjena slovní zásoba. V morfologicko – syntaktické rovině půjde o správnou vyjadřovací gramatiku a v pragmatické rovině se budou učit děti řeč sociálně používat.

7. Hravá angličtina

7. Hravá angličtina

Tento program je určen pro předškolní děti. Vychází z komunikativních kompetencí. Dítě ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit. Dětem se budou vytvářet elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku. V kompetencích sociálních a personálních dítě chápe odlišnosti, jinakosti a umí být tolerantní.V anglickém programu předává pedagog své zkušenosti a poznatky cíleně především pomocí:

8. Jako ryba ve vodě

Kopy, kopy nožičky,

nebojte se vodičky,

voda je náš kamarád,

chce si s vámi, děti hrát.“

 

 

Tento preventivní program vychází z RVP a je určen pro předškolní děti. Plavání má pro děti velký zdravotní význam. Příznivě ovlivňuje svalstvo i vnitřní orgány těla a přispívá k otužování. Plavání bude probíhat v pěkném prostředí plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci, který spadá pod Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. S dětmi budou pracovat zkušené učitelky, které hravou formou a s využitím rozmanitých pomůcek budou u dětí rozvíjet první plavecké dovednosti. Také budou volit vysoce individuální přístup ke každému dítěti, v některých případech (např. dítě, jehož adaptace vyžaduje více času a osobu jemu známou atd.), z bezpečnostních důvodů požádá o spolupráci pedagogický doprovod.

Kroužky pro předškoláky v DDM:

  • Keramika pro nejmenší

  • Flétnička

  • Malíř

  • Malý šikula

  • Ferda

 

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2017 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign